× Fejl! Forkert E-mail eller Password.

Forretningsbetingelser

Gældende pr. 25. maj 2018

Generelle bestemmelser

master|minds leverer forskellige services og produkter inden for hosting, herunder serverplads til websider, e-mail m.v., samt udvikling af websider til Internettet. Endvidere forskellige services og produkter inden for markedsføring af websider på Internettet. Vi har ud over nærværende forretningsbetingelser, såvel juridiske som etiske regler, som skal overholdes i forbindelse med disse produkter og services.
 
master|minds forbeholder os ret til at suspendere eller opsige en kundes adgang, til enhver service eller et hvert produkt, leveret, hvis master|minds finder, at denne service eller dette produkt, er blevet misbrugt.
 

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Vi behandler og beskytter dine personlige oplysninger med største omhu og følger derfor retningslinjerne fra persondataforordningen / GDPR (General Data Protection Regulation), hvilket bl.a. indebærer:
 • at vi gør tydeligt opmærksom på, hvad formålet er med vores behandling af personoplysninger, bl.a. ved hjælp af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.
 • at vi begrænser vores registrering af personoplysninger til oplysninger, der er nødvendige for at overholde lovformelle krav.
 • at vi i tilfælde, hvor din tilladelse er påkrævet, på forhånd beder om din udtrykkelige tilladelse til at behandle og gemme dine personoplysninger.
 • at vi træffer egnede foranstaltninger til at beskytte dine personoplysninger og at vi stiller tilsvarende krav til tredjeparter, hvis disse behandler personoplysninger på vores vegne.
 • at vi respekterer din ret til at få indblik i dine personoplysninger samt at forlange disse rettet eller slettet.

master|minds er ansvarlig for dine personlige oplysninger og behandlingen af disse. master|minds garanterer at håndteringen af disse oplysninger sker i overensstemmelse med loven. Du kan altid føle dig tryg, når du deler dine personlige oplysninger med master|minds.
Vi gemmer udelukkende personoplysninger, der er nødvendige for at kunne lave og fremsende en faktura. Derudover fører vi elektronisk log over samtaler, fakturering og betaling, og vi gemmer derfor følgende informationer om dig:

 • Kontaktoplysninger, Faktureringsadresse, telefonnummer, e-mail adresse
 • Betalingsoplysninger, ordrehistorik, kundenummer.

Vi videregiver ikke disse oplysninger til tredjepart, medmindre det er nødvendigt for at opfylde den aftale, du indgår med os, eller lovgivningen forlanger det. Ved mistanke om bedrageri eller misbrug kan vi videregive personoplysninger til relevante myndigheder.
Når du afgiver en ordre til os, behandler vi dine personoplysninger. Såfremt det er nødvendigt for korrekt behandling af din ordre, kan vi videregive dine personoplysninger til tredjepart i det omfang det er nødvendigt. Vi baserer behandlingen af dine personlige oplysninger på bl.a. følgende retsgrundlag:

 • Vi behandler dine personlige oplysninger for at kunne opfylde aftalen med dig som kunde. Vi behandler oplysninger som købshistorik i overensstemmelse med dette retsgrundlag.
 • master|minds kan, i visse tilfælde, have en juridisk forpligtelse til at behandle dine personlige oplysninger. Dette gælder f.eks. behandlingen af personlige oplysninger for at kunne opfylde regnskabslovens krav.

Ovennævnte personoplysninger gemmes, så længe det er nødvendigt for at behandle dine ordre og så længe lovgivningen foreskriver det (f.eks. foreskriver regnskabsloven pt. 5 år).

 • Cookies
  Vi bruger ikke cookies på masterminds.dk.
 • Indsigt i og ændringer af dine oplysninger
  Ved spørgsmål om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger eller indsigt i, ændring eller sletning af dine personoplysninger er du altid velkommen til at kontakte os skriftligt. Du kan også forlange at få tilsendt de oplysninger, som vi benytter med din tilladelse, eller forlange, at vi begrænser brugen af dine personoplysninger. Der kan i dette tilfælde ske en rensning af data inden fremsendelse. For at forebygge misbrug kan vi bede dig om at identificere dig på behørig vis. Ved gentagende henvendelser om indsigt kan master|minds kræve betaling for den medgåede tid.
   

Diskplads & Trafik

master|minds webhotel skal ikke fungere som ekstern diskplads for elektroniske/binære filer som kan downloades, men som en fremvisningsplads for websider.

Det er således ikke tilladt at have store filarkiver, herunder shareware, musik filer, crackede programmer, anstødelige og/eller nøgenbilleder o.lign. liggende på den tildelte serverplads. Såfremt der opstår tvivl om redeligheden af det omhandlede materiale er det suverænt master|minds der afgør, om det må ligge på den tildelte serverplads.

Enhver kunde, der overtræder master|minds betingelser for misbrug af diskplads/trafik, vil blive pålagt de derved forbundne omkostninger. Enhver kunde, der sælger hans/hendes diskplads uden at kontrakten udtrykkeligt beskriver, at dette er tilladt, vil få en advarsel, opsigelse eller suspension.

Hos master|minds er der fri trafik, dog kan en grov udnyttelse af dette, herunder overtrædelse af betingelserne, medføre til lukning eller ekstra fakturering. Alle omkostninger master|minds må få i den forbindelse vil blive viderefaktureret til kunden med et tillæg på 25%
 

Betalingsbetingelser

Webhoteller faktureres forud som beskrevet i prislisten. Øvrige serviceydelser faktureres normalt ved levering. Dette fremgår dog altid af tilbud, ordrebekræftelse, aftale eller faktura.

Al produktion af serviceydelser (web-design, kodning, grafik m.v.) faktureres normalt med 50% ved opstart og 50% ved levering. Dette fremgår dog altid af tilbud, ordrebekræftelse, aftale eller faktura.

Alle priser er ekskl. moms. Betalingsfrist er netto 8 dage. Ved for sen betaling påregnes 1,5% pr. påbegyndt måned.

master|minds forbeholder sig ret til at ændre priserne til enhver tid. Dette varsles dog til vores kunder senest en uge før de træder i kræft. Kunden er ansvarlig for, at der betales for en service, fra denne er etableret og til den er opsagt skriftligt.

Der faktureres til gældende timepris, hvis intet andet er aftalt. Pt. er timeprisen Dkr. 1.000,00 ex.moms (1.250,00 incl. moms), men kan ændres uafhængigt af de øvrige betingelser.

Evt. rabatter er betinget af fuld og rettidig betaling af fremsendte faktura.


Opsigelse

master|minds forbeholder sig ret til at opsige en service til enhver tid, med 1 måneds varsel. Alle gebyrer/lejeafgifter m.v. som er betalt forud, vil blive forholdsmæssigt tilbagebetalt, hvis master|minds benytter sin ret til opsigelse. Hvis opsigelsen skyldes at kunden overtræder nærværende betingelser, kan opsigelse effektueres umiddelbart uden tilbagebetaling af forudbetalte services. Enhver overtrædelse af betingelserne, som resulterer i ekstra omkostninger for master|minds, vil blive pålagt kunden (fx. harddiskplads, trafik m.m.) med et tillæg på 25%

Kunder kan til enhver tid opsige en service med 1 måneds varsel. Et webhotel eller master|cms er dog uopsigeligt de første 6 måneder. En opsigelse kan ske pr. e-mail eller brevpost med en gyldig underskrift og angivelse af navn/adresse og service eller produket, samt evt. årsag til opsigelse.


Scripts & Programmer

Ved web-hoteller vil master|minds løbende vurdere funktionen af egen programmerede PHP scripts/programmer, som eventuelt kan belaste serveren eller føre til nedbrud. Hvis dette er tilfældet kan master|minds til enhver tid fjerne disse scripts/programmer. Dette vil dog normalt foregå i samråd med ophavsmanden.

master|minds kan ikke gøres ansvarlig for at et script ikke længere fungere, hvis det afvikles på en anden version af det script sprog, som kunden har godkendt løsningen på. Eks. ved opgradering til en nyere version af PHP, MySQL, Apache, Linux etc.

Et script kan, mod gebyr, køres af et cronjob, dvs. det bliver kaldt automatisk flere gange dagligt, ugenligt, månedligt eller årligt. Der er gebyr for at sætte et cronjob op.

GDPR: master|minds leverer så vidt muligt kode (og rådgivning) i overensstemmelse med GDPR, men det er kundens ansvar at udpege evt. områder, der ikke menes at være dækket fuldt ud. master|minds kan ikke holdes ansvarlig for evt. bøder kunden måtte få pga. manglende overholdelse af GDPR.
 

Erstatningsansvar

master|minds tager dagligt backup af databaser & ugenligt af websider.

master|minds er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab af data, driftsforstyrrelser, tab af arbejdsfortjeneste m.v., men vil med denne service kunne holde rimelig backup-mulighed klar, hvis dette skulle blive nødvendigt. Alle kunder bør have en opdateret backup af deres websider/grafik liggende lokalt. Evt. problemer med serverne vil blive fejlsøgt og fejlrettet hurtigst muligt, inden for normal arbejdstid.
 

Ansvar

Kunder må kun bruge master|minds services til lovlige formål. Dette inkluderer materiale der er copyright på. master|minds forbeholder sig ret til at nægte service til enhver. master|minds fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes systemnedbrud eller andet. master|minds forbyder udtrykkeligt enhver at reklamere for, distribuere, opbevare, behandle eller på anden vis at håndtere uanstændigt, moralsk anstødeligt, børnepornografisk eller satanistisk materiale. Såfremt der opstår tvivl om redeligheden af det omhandlede materiale er det suverænt master|minds, der afgør om det må ligge på den tildelte serverplads.
 

Webdesign og Programmering

Alle webdesign og programmerings opgaver udføres i overensstemmelse med god programmeringsskik.
master|minds kan aldrig drages til ansvar overfor kundens direkte eller indirekte tab af det leverede. Samtlige leverede opgaver må ikke kopieres, hverken til eget brug eller sælges videre til tredjepart uden at der er indhentet og accepteret et skriftligt tilbud fra master|minds. Al source-kode tilhører master|minds, og må ligeledes ikke kopieres eller videresælges.
Grafik og design elementer udarbejdet af master|minds tilhører master|minds, med mindre andet er aftalt.
Al materiale, tekst såvel som billeder og grafik, leveret af Vores kunder, vil til stadighed tilhøre kunden.

master|minds er berettiget til at sætte logo, med link til master|minds webside, på de websider master|minds designer, opdaterer eller på anden måde har arbejdet med. Ønsker kunden ikke dette logo, betales et gebyr. Dette gebyr forhandles i hvert enkelt tilfælde.

Det er kundens ansvar at afsætte den fornødne tid til at teste den af master|minds udviklede løsning undervejs i processen, såfremt kunden bedes om det. Hvis intet andet er aftalt mht. leveringsfrist er denne 3 måneder. Prisen i kontrakten står ligeldes ved magt i 3 måneder fra kontrakten er underskrevet. Derefter kan prisen genforhandles og kan blive pålagt minimum 20% stigning. Er master|minds alene årsag til leveringsfristen ikke overholdes vil prisen forblive uændret.
 

Domæneregistrering

Ved domænebestilling erklærer køber/betaler at registranten er indforstået med at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning. Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet hvis ikke master|minds allerede har afgivet bestilling til DK-Hostmaster. Dette er ikke gældende hvis master|minds er skyld fejlen, da vil registreringsgebyret udlignes med køb af det korrekte domæne.

Til dækning af DK-Hostmasters omkostninger betaler registranten den til hver tid gældende årsafgift på på .dk-domæner, der opkræves første gang 12 måneder efter opkrævningen af registreringsgebyret. Årsafgiften kan ses på DK-Hostmasters hjemmeside og betales direkte til samme. Registranten har pligt til senest 10 måneder efter registrering at meddele DK-Hostmaster hvilken gyldig e-mail-konto, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via e-mail. Betaling af årsafgift skal foregå via PBS eller andet elektronisk medie foreskrevet af DK-Hostmaster. Betalt årsafgift giver registranten ret til løbende at få ændret i databaseoplysninger om domænet uden yderligere betaling, herunder f.eks. skift af navneservere eller ændringer i selskabs- eller personoplysninger. Første årsafgift er betalt forud gennem registreringsgebyret til master|minds.


Misligholdelse

Ved enhver form for indgåelse af aftale, det være sig accept af tilbud, ordrebekræftelse eller samarbejdsaftale, samt ved køb af services, med master|minds gælder følgende:

 • Hver af parterne er i tilfælde af, at den anden part væsentligt misligholder sine forpligtelser efter en indgået aftale, berettiget til uden varsel at hæve aftalen, og kræve sit tab ved misligholdelsen dækket efter dansk rets almindelige regler.
 • Enhver tvist mellem parterne, der udspringer af en indgået aftale, skal afgøres efter dansk ret. Sø- og Handelsretten i København skal anses som rette værneting. Parterne er dog enige om først og fremmest at løse tvister ved mægling, og retssag kan først anlægges, når mægling er mislykket.